Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
HomePosts Tagged "Ξενία Κομοτηνής"

Ξενία Κομοτηνής Tag

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ανακοίνωσε τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (e-auction), για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Κομοτηνής», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση του ακινήτου για 30 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για 20 επιπλέον χρόνια,

  Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), ανακοίνωσε την έναρξη ηλεκτρονικών διαγωνισμών για ακίνητα διαφόρων κατηγοριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.epublicrealestate.gr Ως ημερομηνία έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίστηκε η 10η Μαΐου 2019, με πρώτη ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμών την 18η Ιουνίου 2019. Στο νέο cluster ακινήτων περιλαμβάνονται διαμερίσματα,