Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
HomePosts Tagged "δήμος Πάρου"

δήμος Πάρου Tag

Ο δήμος Πάρου προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η διαγωνιστική διαδικασία