Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΠΟΞ: Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση προθεσμίας έκδοσης ΑΕΠΟ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), έστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ζητά να παραταθεί η προθεσμία έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΞ

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Προς
κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κο Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού

Κοινοποίηση
κο Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι τεράστιες, οφείλονται δε σε μεγάλο βαθμό στις καθυστερήσεις έκδοσης των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την αντίστοιχη διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν διαθέτουν ΑΕΠΟ ή η υπάρχουσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεών τους και έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν σχετική αίτηση για έκδοση νέας, να κινδυνεύουν με σφράγιση – διακοπή της λειτουργίας τους.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 4403/2016, προβλέφθηκε πως:

«1. Τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155), όπως ισχύει, αδειοδοτημένα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους ακόμα και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών ελλείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άμεσα.

2. Σε υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ., υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άμεσα».

Η διάταξη αυτή παρατάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ Α 110), το άρθρο 9 του Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139 (31.8.2019) και τέλος με το άρθρο 79 του Ν.4722/2020,ΦΕΚ Α 177/15.9.2020, σύμφωνα με το οποίο «Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Αντιλαμβάνεστε και εσείς πως, λόγω των συνθηκών της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε τα δύο τελευταία έτη και των εξ αυτής περιορισμών, οι χρόνοι απόκρισης των δημοσίων υπηρεσιών αυξήθηκαν περαιτέρω, οι δε επιχειρήσεις αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών.

Παράλληλα το ζήτημα με την πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας νομιμοποίησης των εντός του αιγιαλού τουριστικών εγκαταστάσεων ακόμα δεν έχει επιλυθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιχειρήσεις που λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με σφράγιση ξενοδοχείων εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου, παρακαλούμε η ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.4406/2016 να παραταθεί μέχρι την 31-12-2022.

 

Με εκτίμηση,

 

Γρηγόρης Τάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Μανώλης Τσακαλάκης

Γενικός Γραμματέας

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media