Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Παράταση των προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων μέχρι 31/10/2024

Στο Ν. 5061/2023 (ΦΕΚ Α’ 179) με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 προβλέπεται παράταση των προθεσμιών κατάταξης των ξενοδοχείων, των κάμπινγκ και των τουριστικών καταλυμάτων σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέχρι 31/10/2024.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Άρθρο 10

Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014(Α’ 155), περί προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’» προστίθενται οι λέξεις «και αυτών της περ. γ’», β) Οι προθεσμίες του πρώτου και τετάρτου εδαφίου παρατείνονται, γ) Η προθεσμία κατάταξης του πέμπτου εδαφίου παρατείνεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

3. α. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε χρόνια. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους.

β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ και αυτών της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2024. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από το φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε χρόνια.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.10.2024, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία χρόνια.

Για τα καταλύματα που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έως τις 31.12.2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα χρόνια από τη λήξη του και για εκείνα που έχουν καταταγεί από 1.1.2021 έως 31.12.2023 παρατείνεται για τρία χρόνια από τη λήξη του.

 

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.