Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Οι θέσεις του ΣΕΤΕ προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης

SETE4

Ο τομέας του τουρισμού, όπως είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό, αποτελεί όχι μόνο το βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης κατά την τρέχουσα συγκυρία, αλλά και τον κρισιμότερο τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις σχετικές μελέτες, ο ευρύτερος τομέας του τουρισμού προκρίνεται ως η πρώτη προτεραιότητα για την εστίαση των επενδύσεων, με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η σημασία αυτή του τουρισμού σκιαγραφείται με ιδιαίτερη έμφαση και στο νέο ΕΣΠΑ.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα δεδομένα για το τρέχον έτος υποδεικνύουν μια δυναμική βάσει της οποίας οι ποσοτικοί στόχοι που προβλέπαμε να επιτύχουμε σε 2 – 3 χρόνια, επιτυγχάνονται σήμερα. Η συνέχιση της δυναμικής αυτής πορείας του τομέα τα επόμενα χρόνια συνεπάγεται ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για τέλος της δεκαετίας (22 – 24 εκατ. αφίξεις, άμεσα και έμμεσα έσοδα 41 – 44 δισ. ευρώ και 350.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2021), είναι απόλυτα εφικτό να εκπληρωθούν πολύ νωρίτερα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και ιδιαίτερα για την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας. Η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση της εκπαίδευσης με βάση διεθνή πρότυπα και μαθητεία ποιότητας, που θα δημιουργεί ευκαιρίες εμπειριών και απασχόλησης στους νέους συμπολίτες μας.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) είναι ο μοναδικός Κοινωνικός Εταίρος που έχει εκπονήσει και παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο δεκαετούς διάρκειας για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα με συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι εξυπηρετούνται από τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου από έξι κύρια προϊόντα – παραθεριστικός τουρισμός (Sun & beach), τουρισμός πόλης (city breaks) ιδιαίτερα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναυτικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός (MICE), πολιτιστικός / θρησκευτικός τουρισμός – καθώς και μια σειρά από συμπληρωματικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Για κάθε ένα από τα κύρια προϊόντα έχει αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο πλάνο που περιλαμβάνει την κατάλληλη στρατηγική σε επίπεδο αγοράς, πελατείας, ανάπτυξης υποδομών και προώθησης. Τους επόμενους μήνες, το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ θα εργαστεί επισταμένως για να δημιουργήσει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα του τουρισμού (strategic workforce planning), το οποίο θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την εξειδίκευση των προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης τα επόμενα χρόνια.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η ανάπτυξη και εδραίωση συστημάτων και η εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων που αφενός αντιμετωπίζουν με συνολικό τρόπο τις αναδυόμενες ανάγκες στις παραπάνω συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες της τουριστικής βιομηχανίας και αφετέρου οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κρίσιμες προϋποθέσεις είναι η ανάπτυξη και εδραίωση συστημάτων και μηχανισμών: (α) βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας των σχετικών προγραμμάτων απασχόλησης, μαθητείας και κατάρτισης, (β) εξασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων με βάση τα πλέον αποδοτικά διεθνή μοντέλα, (γ) διάγνωσης των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων και των ελλείψεων / αναντιστοιχιών σε δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα.
Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζόμενους και θα απαιτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.
Στο πλαίσιο αυτό επιδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των ελλείψεων και αναγκών σε δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, στην ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων του τομέα, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης προς τους επαγγελματίες του ευρύτερου τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα στην πιστοποίηση των προσόντων και των υπηρεσιών με βάση διαδικασίες που είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές σε διεθνές επίπεδο. Στρατηγικός στόχος μας στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων είναι οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες των κλάδων να αποκτήσουν πιστοποίηση προσόντων με βάση διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

 

Post Tags
Share Post