Κυριακή 16 Μαϊου 2021

Νόμος 4706/2020: Άρθρο με τίτλο «Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα»

Ο νόμος 4706/2020 (ΦΕΚ Α’ 136), περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρείες.

Ειδικά για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο άρθρο 84 του εν λόγω νόμου με τίτλο: «Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα», ορίζεται ότι:

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παρ. 1 και 2, περιλαμβάνονται:

α) η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων,

β) η τοποθέτηση ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα,

γ) η τοποθέτηση πλωτών προβλητών και εξεδρών και δ) η πόντιση τεχνητών υφάλων.

RevitUp – Digital & Revenue Management

Στα κύρια τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα΄, ββ΄, δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων της παρούσας».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post