Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

ΛΑΜΨΑ: Ανακοίνωση για δημοσιεύματα σε ιστοτόπους

Με αφορμή αναρτήσεις σε συγκεκριμένους ιστοτόπους για ζητήματα δανεισμού του ξενοδοχειακού ομίλου ΛΑΜΨΑ (Grande Bretagne, King George, Athens Capital κ.ά.), από την εταιρεία εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Με αφορμή ανακριβή και αβάσιμα που εμφανίζονται κατ’ εξακολούθηση σε συγκεκριμένους ιστοτόπους επί ζητημάτων δανεισμού της Εταιρείας και της απεικόνισής τους, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ», αν και δεν οφείλει να ασχολείται με τέτοιου είδους δημοσιεύματα, αλλά από σεβασμό προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό, αισθάνεται την ανάγκη να υπογραμμίσει τα εξής:

Στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, αναφέρονται τα πραγματικά σταθμισμένα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου για τις χρήσεις 2021 και τη συγκριτική 2020 με σκοπό ο αναγνώστης να είναι σε θέση να αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν από τα δάνεια, σύμφωνα και με το ΔΠΧΑ 7.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο Όμιλος επιμετρά τα δάνειά του στο αποσβεσμένο κόστος, με τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου, σύμφωνα και με τα όσα απαιτεί το ΔΠΧΑ 9.

Παράλληλα η εταιρεία, και στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επίδρασης της πανδημίας στη λειτουργία άρα και στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου, έχει λάβει επιστολές συναίνεσης απαλλαγής επιμέτρησης χρηματοοικονομικών δεικτών για τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2021 με ημερομηνία 30/6/2021, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 με ημερομηνία 16/11/2021 και για τις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2022 με ημερομηνία 30/6/2022.

Συνεπώς οι σχετικές συναινέσεις έχουν ληφθεί εγκαίρως και καμία αμφισβήτηση δεν εγείρεται αναφορικά με την ορθότητα της ταξινόμησης του μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων ως μακροπρόθεσμων.

Είναι πασιφανής σε κάθε αντικειμενικό παρατηρητή η «κρυστάλλινη» θέση της Εταιρείας καθώς και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει μεταξύ των επενδυτών και των συστημικών Τραπεζών που υποστηρίζουν έμπρακτα τις στρατηγικές κινήσεις και επιλογές της, όπως άλλωστε συμβαίνει διαχρονικά κατά την 100ετή επιχειρηματική παρουσία της στην Ελλάδα και στα 75 και πλέον, χρόνια, διαπραγμάτευσης της Μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Είναι ειρωνικό δε ότι τα εν λόγω σχόλια αναφέρονται στο 2022, που καταγράφεται ως η πλέον προσοδοφόρος χρονιά στα οικονομικά πεπραγμένα της Εταιρείας».

Share Post