Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΕΠΕ: Μελέτη για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

CULTURE

 

Μελέτη για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δημοσιοποίησε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα σύνολο προτάσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα του πώς οι πολιτιστικοί χώροι (μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι) της Ελλάδας λειτουργούν μέσα στο θεσμικό τους περιβάλλον και στην καθημερινότητά τους, αφ’ ετέρου δε να τονιστούν εκείνες οι αναπτυξιακές πρακτικές των οποίων η εφαρμογή θα μπορούσε να θεωρηθεί ρεαλιστική για την ελληνική πραγματικότητα. Ορισμένες μάλιστα από τις προτάσεις τις οποίες θέτει για συζήτηση αυτή η εργασία δεν απαιτούν σχεδόν κανένα κόστος για την υλοποίησή τους. Στην ανάπτυξη όλων σχεδόν των προτάσεων, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά παραδείγματα από τις πρακτικές των σημαντικότερων και πιο δημοφιλών πολιτιστικών χώρων του εξωτερικού.

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα οικονομικά μεγέθη και οι τάσεις του πολιτιστικού τουρισμού τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλύονται επίσης και τα τεράστια πολλαπλασιαστικά οφέλη τα οποία αυτός δημιουργεί τόσο για τις άλλες μορφές τουρισμού όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Τονίζεται η αναγκαιότητα για την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου, συνεπούς και μακρόπνοου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας. Τονίζεται η ανάγκη πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη μελέτη

Share Post