Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Κατάργηση των πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχόμενου στις τουριστικές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκαν σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) τα παρακάτω νομοθετήματα:

1. Κατάργηση των πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχόμενου των τουριστικών επιχειρήσεων από 4/4/2023 με την ΚΥΑ 6969/3.04.2023 (ΦΕΚ Β’ 2194/4.4.2023) με τίτλο «Κατάργηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορονοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’1996)».

2. Ρυθμίσεις του Υπουργείου Τουρισμού στο Ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α’ 83/3.4.2023) με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», οι οποίες έχουν ως εξής:

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 31
Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

«β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από το φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.10.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έως τις 31.12.2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη του και για εκείνα που έχουν καταταγεί από 1.1.2021 έως 31.12.2022 παρατείνεται για τρία (3) χρόνια από τη λήξη του».

 

Άρθρο 29
Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022

 

Άρθρο 30
Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4582/2018

 

Άρθρο 32
Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1652/1986

 

Άρθρο 33
Σύστημα καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα

 

Άρθρο 34
Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού – Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021

 

Άρθρο 35
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011

 

Άρθρο 36
Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 37
Σύσταση Υπηρεσίας (Γραφείου) Ε.Ο.Τ. Αυστραλίας

 

Άρθρο 38
Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

 

Άρθρο 39
Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4276/2014

 

Άρθρο 40
Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3498/2006

 

Άρθρο 41
Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

 

Άρθρο 42
Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013

 

Άρθρο 43
Παράταση λειτουργίας υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4280/2014

 

Άρθρο 44
Ορειβατικά καταφύγια – Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 998/1979

 

Άρθρο 45
Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ρωσίας

 

Άρθρο 46
Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης

 

Άρθρο 47
Υπηρεσιακές ταυτότητες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4276/2014.

 

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.