Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Δύο νέες μαρίνες στο Νυδρί της Λευκάδας και στην παλιά πόλη της Κέρκυρας

 

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύο διαγωνισμοί, για την κατασκευή καταφυγίων τουριστικών σκαφών στο Νυδρί της Λευκάδας, που βρίσκεται απέναντι από το θρυλικό Σκορπιό και στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νυδρίου Λευκάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 3.070.000 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: του Προγράμματος Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014 – 2020.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το έργο της κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, με τον ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό να διεξάγεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα χερσαία έργα υποδομής είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.500.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 693.055,70 ευρώ με συμμετοχή του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, ενώ το ηλεκτρονικό άνοιγμα των φακέλων έχει οριστεί για τις 6 Απριλίου.

Τα έργα προβλέπουν την:

– Επισκευή και ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος «Καφέ Γυαλί», ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι χερσαίοι χώροι εξυπηρέτησης του τουριστικού καταφυγίου.

– Ολοκλήρωση του προσήνεμου μόλου συνολικού μήκους 124 μ., από τον οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί το πρώτο ευθύγραμμο τμήμα μήκους 38 μέτρων.

– Τοποθέτηση πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών.

– Αντιμετώπιση του θέματος ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης

– Εξασφάλιση ικανής ηλεκτρικής παροχής για τη λειτουργία του καταφυγίου.

– Αντιμετώπιση της εκβολής των παντοροϊκών αγωγών αποχέτευσης Σπηλιάς στη λιμενολεκάνη του τουριστικού καταφυγίου.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media