Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Δήμος Θεσσαλονίκης: Έγκριση προγράμματος τουριστικών δράσεων για το 2020

 

H Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που συνεδρίασε 8 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση ποσού 241.000 ευρώ για την οργάνωση του κύκλου δράσεων του Τµήµατος Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού – Τουρισµού, έτους 2020.

 

Οι βασικοί άξονες είναι:

• ∆ηµιουργία µίας διακριτής τουριστικής ταυτότητας για την πόλη (branding) σε συνεργασία µε άλλους φορείς και την ανάθεση της τουριστικής προβολής σε αναγνωρισµένη ειδικευµένη εταιρία

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, βελτίωση των υποδοµών και της αστικής κινητικότητας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου

• Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις και σε ∆ιεθνή ∆ίκτυα

• ∆ιοργάνωση FAM – PRESS TRIPS

• Μια ολοκληρωµένη στρατηγική προβολής, µε στοχευµένες και συντονισµένες ενέργειες στο εξωτερικό µε τη δηµιουργία τουριστικών συµµαχιών αξιοποιώντας το δίκτυο των αδελφοποιηµένων πόλεων.

RevitUp – Digital & Revenue Management

• ∆ιείσδυση της Θεσσαλονίκης σε νέες τουριστικές αγορές αξιοποιώντας τις απευθείας αεροπορικές πτήσεις.

• Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος µε την οργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων (flagship events)

• ∆ηµιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών όπως ολοκληρωµένο χρονολόγιο εκδηλώσεων (events calendar) στην ιστοσελίδα του ∆ήµου

• Ψηφιακή εφαρµογή περιήγησης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων µέσω κινητού τηλεφώνου

• Αξιοποίηση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ως ένα έντονο διαδραστικό περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις, αλλά και το προφίλ του σύγχρονου τουρίστα

• Eστίαση στις ειδικότερες µορφές τουρισµού όπως γαστρονοµικός, θρησκευτικός, συνεδριακός και τουρισµός κρουαζιέρας κ.ά.

• Αξιοποίηση κοντινών αποδράσεων όπως αρχαιολογικοί χώροι Πέλλας, Βεργίνας οι παραλίες της Χαλκιδικής και ο Όλυµπος το βουνό των θεών.

• Λειτουργία του FILM OFFICE σε συνεργασία µε τον ΕΚΟΜΕ το οποίο θα συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media