Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Διαγωνισμός δημιουργίας πλαρφόρμας ψηφιακού μετασχηματισμού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων mydigitaltourim.gr

 

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων mydigitaltourism.gr», με κωδικό ΟΠΣ 5194544, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (κωδικός δράσης: 16785/Άξονας 2.2) και Αναθέτουσα Αρχή την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΜΗ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού με την ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (eΜΗΤΕ) και την παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών για τον έλεγχο των Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας mydigitaltourism και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλα δημόσια μητρώα και συστήματα.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.newstourism.gr