Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Μπλε Κέδρος: Ανακοίνωση για το COCO – MAT Athens BC

Σε απάντηση δημοσιεύματος σχετικά με το ακίνητο της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, επί της οδού Φαλήρου 5, το 5άστερο ξενοδοχείο COCO – MAT Athens BC (φωτογραφία), που βρίσκεται δίπλα στην Ακρόπολη, η εταιρεία σημειώνει τα ακόλουθα:

«Με τις από 12.12.2022, 16.02.2023 και 28.02.2023 ανακοινώσεις της, η Εταιρεία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό το εκάστοτε στάδιο των δικαστικών ή διοικητικών εξελίξεων αναφορικά με το εν λόγω ακίνητό της, με τη χθεσινή δε ανακοίνωσή της, ρητά και με σαφήνεια παρέπεμψε στην από 28.02.2023 Κατάσταση Επενδύσεων, στην οποία αναφέρεται ότι για το ακίνητο με Α/Α 18 εκδόθηκαν από την Πολεοδομία Αθηνών η 15/2017 άδεια δόμησης για ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου και η 24/2019 πράξη αναθεώρησης αυτής.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Οι άδειες προσβλήθηκαν δικαστικά ως ακολούθως: Η αρχική άδεια 15/2017 προσβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που επικύρωσε την ορθή έκδοσή της κατά ΝΟΚ, με απόφαση ήδη αμετάκλητη. Στη συνέχεια, η αρχική άδεια και η αναθεώρηση προσβλήθηκαν ενώπιον του ΣτΕ.

Με την απόφαση ΟλΣτΕ 2102/2019 ακυρώθηκε η αναθεώρηση, ενώ δεν ακυρώθηκε η αρχική άδεια. Οι ίδιοι αιτούντες ζήτησαν από την Πολεοδομία Αθηνών να ανακαλέσει και την αρχική άδεια και μετά τη σιωπηρή απόρριψή της αίτησής τους προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο δεν έχει εκδώσει ακόμη απόφαση.

Επίσης, προσέφυγαν στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, το οποίο με το 11/2022 πρακτικό του διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση του Δήμου Αθηναίων με την απόφαση ΟλΣτΕ 2102/2019.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακάλεσε κατόπιν τούτου την αρχική άδεια μερικώς και με την από 30.11.2022 έκθεση αυτοψίας χαρακτήρισε αυθαίρετες τις κατασκευές άνω των 24 μέτρων και επέβαλε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ύψους €4.717.857,80 και €2.358.928,90 αντίστοιχα.

Η Εταιρεία άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της προσφυγής έχουσας αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το επόμενο έτος (2023) και κατά τη συνεδρίασή του της 26.01.2023, το ΣΥΠΟΘΑ ακύρωσε τα πρόστιμα και απέρριψε κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Η Εταιρεία θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια κατά της απόφασης αυτής, κατά το μέρος της που απέρριψε την προσφυγή της. Στις 07.02.2023, ο Δήμος Αθηναίων διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ενέργειες καθαίρεσης.

Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, με την από 15.02.2023 πράξη του, κοινοποιηθείσα στην Εταιρεία στις 24.02.2023, υπολόγισε εκ νέου τα πρόστιμα και επέβαλε στην Εταιρεία πρόστιμο ανέγερσης € 4.059.203,86 και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης €2.029.601,93.

Η Εταιρεία πρόκειται να προσφύγει αρμοδίως και κατά της τελευταίας αυτής πράξης του Δήμου με αίτημα την ακύρωση των προστίμων.

Για το ακίνητο και μετά την επανεξέταση των αδειών του από το ΚΑΣ, εκδόθηκε η ΥΠΠΟΑ 116714/79457/2446/1259/22-7-2020 περί μείωσης του ύψους του κτιρίου σε 24 μέτρα (συν 3 για τις απολήξεις), την ακύρωση της οποίας έχει ζητήσει η Εταιρεία από το ΣτΕ.

Επισημαίνεται ότι με την από 26.01.2023 απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, τα επιβληθέντα πρόστιμα ακυρώθηκαν εν συνόλω και όχι μερικώς, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα. Η αποτίμηση της αξίας του ακινήτου στην Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2022, όπως και όλων των ακινήτων της Εταιρείας, διενεργείται με την αποκλειστική ευθύνη ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στη διαδικασία της αποτίμησης. Η Κατάσταση Επενδύσεων δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και βρίσκεται αναρτημένη και στον ιστότοπο της Εταιρείας www.blekedros.com, διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα με σκοπό την ακύρωση των προαναφερόμενων πράξεων των αρχών, που είναι ανυπόστατες και άκυρες και τη διαφύλαξη των περιουσιακών της δικαιωμάτων».