Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Aegean: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ

 

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Aegean Airlines («Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία»), η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 60.000.000 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί στην εταιρεία η προβλεπόμενη κρατική ενίσχυση ύψους έως 120.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aegean, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα σημαντικότερα θέματα που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση της Aegean ήταν:

ΘΕΜΑ 1: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κλήθηκε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις εξής εξουσίες:

(α) Να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία να ισχύσει για πέντε έτη και το κεφάλαιο να μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του σήμερα υφιστάμενου κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 για την άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον 60.000.000 ευρώ προκειμένου να καταβληθεί στην Εταιρεία η προβλεπόμενη στην προαναφερθείσα νομοθετική διάταξη κρατική ενίσχυση ύψους έως 120.000.000 ευρώ,

και (β) να περιορίζει, αποκλείει, ή μη, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

ΘΕΜΑ 2: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κλήθηκε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β), και 27 παρ. 4 του Ν.4548/2018, να αποφασίσει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021 υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας.

Η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την παραπάνω εξουσία θα αποφασίζεται με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια της παραγράφου 1(β) του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021, ήτοι η εξουσία θα ισχύει για πέντε (5) έτη και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος κτήσης μετοχών της Εταιρείας θα είναι η οριζόμενη στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media